×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Çankaya Üniversitesi’nde 1 adet asıl işveren tarafından oluşturulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ 

İşveren /İşveren Vekili              Prof. Dr. M. Nihat SOLAKOĞLU

Genel Sekreter                            Özcan YILMAZ

Donatım Müdürü                      Nazmi BATTAL

Sivil Savunma                           Adnan GÖREN

İş Yeri Hekimi                           Dr.  Yasemin DURAN

İş Güvenliği Uzmanı                 Kader ÇAKIR

Çalışan Baş Temsilcisi             Hasan Hüseyin YÜCE

Çalışan Temsilcisi                    Hüseyin Furkan ÇAPA

 

İSG Kurullarının Çalışma Usulleri:

 1. Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli iş yerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
 2. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantının en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.
 3. Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı konumu ivedilik ve önemine göre tespit olunur.
 4. Kurul toplantılarının günlük çalışma saatlerinin içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.
 5. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekilliği başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği hallerinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.
 6. Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.
 7. Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması fayda görülen konular iş yerinde ilan edilir.

 

İSG Kurullarının Görev ve Yetkileri :

 1. İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği uygulama kılavuzu taslağı hazırlamak, işveren ve işveren vekilinin onayına sunmak ve kılavuzun uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
 3. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
 4. İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanın zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığını yahut iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
 5. İşyerine iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak işveren veya işveren vekillerinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
 6. İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerinin uygulamalarını kontrol etmek,
 7. İşyerinde yangın doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
 8. İşyerinin iş sağlığı ve güvenliliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alçak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
 9. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliliği Kanununu 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acil toplanarak karar vermek.